Oczyszczanie twarzy a podatek VAT

2019-01-08

Oczyszczanie twarzy to działalność prowadzona na podatek VAT!


Podatek funkcjonuje w świadomości publicznej jako pojęcie znane, utożsamiane z przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym świadczeniem pieniężnym na rzecz podmiotów publicznych, wynikającym z ustawy podatkowej, pobieranym na podstawie przepisów prawnych określających w ten sposób ogólne warunki, wysokość oraz formy oraz technikę tych świadczeń ukierunkowanych na oczyszczanie twarzy http://www.centrummedycynyiestetyki.pl/oczyszczanie-twarzy/.


Ogólna definicja podatku przedstawia się następująco: podatek to świadczenie pieniężne na rzecz podmiotu prawa publicznego, czyli państwa lub samorządu, jednostronnie przez ten podmiot ustalonego, o charakterze ogólnym, zasadniczym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i przymusowym. Ordynacja podatkowa zawiera ustawową definicję podatku jako publicznoprawnego, nieodpłatnego, przymusowego oraz bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającego z ustawy podatkowej. Warto o tym pamiętać prowadząc działalność ukierunkowaną na oczyszczanie twarzy. Przedstawione definicje podatku w istocie są podobne do siebie. Definicja zawarta w ordynacji nie uwzględnia wprawdzie teoretycznych cech ogólności, zasadniczości oraz jednostronności ustalenia, które w doktrynie przypisuje się świadczeniu podatkowemu. Nie oznacza to jednak, iż ordynacja podatkowa pozbawiła podatek tych cech, wypracowanych w teorii prawa podatkowego.


Przymusowy charakter podatku przejawia się tym, że wykonanie obowiązku jego zapłaty wynikającego z przepisów prawa lub z decyzji administracyjnej organu, jest zabezpieczone autorytetem państwa oraz ewentualnym działaniem dokonanym przez władzę publiczną. Jeżeli osoby obowiązane do zapłacenia podatku nie wywiążą się z tego obowiązku, wówczas podmiot uprawniony do pobierania podatków może, w celu wyegzekwowania należnego świadczenia, stosować środki przymusu oraz sankcje skarbowe. Ma to odniesienie, jeżeli prowadzimy działalność ukierunkowaną na oczyszczanie twarzy.


Ogólnie podatki dzielą się na bezpośrednie oraz pośrednie. Wszystkie one tworzą system podatkowy. Powinien on być zbudowany na przesłankach gospodarczych oraz prawnych, a nie ustrojowych oraz społecznych. Pojęcie systemu podatkowego budzi spory, albowiem wiąże się z ustaleniem zasad tworzenia podatków, a także zestrajania ich w cały system, tak zwaną systemową całość. Podatki są świadczeniami o charakterze ogólnym. Cecha ta oznacza, że podatki nakładane w drodze aktów normatywnych, dotyczą pewnej grupy podmiotów, nieokreślonych imiennie, spełniających warunki powodujące powstanie obowiązku podatkowego, na przykład podatek muszą płacić wszystkie osoby osiągające dochody z wymienionych w ustawie źródeł.


Podatki, jako środki ostatecznej redystrybucji budżetowej, są świadczeniami bezzwrotnymi. Należnie uiszczone, mające z założenia charakter definitywnego przesunięcia majątkowego między podatnikami a władzą publiczną, nie podlegają jakiemukolwiek zwrotowi. Nie dotyczy to przypadków, gdy podatki zostały w sposób nieprawidłowy naliczone, a następnie pobrane. Nie są to bowiem należności z tytułu obowiązku podatkowego, lecz nadpłata podatku. Ma to również miejsce, jeżeli chodzi o przedstawianą działalność ukierunkowaną na oczyszczanie twarzy.


Podatki jako świadczenia ponoszone na rzecz władzy publicznej, reprezentowanej przez organy podatkowe władzy państwowej albo władzy samorządu terytorialnego, przeznaczone są na cele publiczne. Podmiotami opodatkowania są wszelkie jednostki, podmioty bądź grupy zobowiązane do zapłaty podatku lub uprawnione do jego otrzymania. W przypadku podmiotu biernego stosuje się dwa następujące kryteria: ustawowe oraz ekonomiczne dotyczące oczyszczania twarzy.