Drukarnie fleksograficzne w aspekcie opodatkowania VAT

2019-01-24

Drukarnie fleksograficzne! Muszą zmierzyć się z procedurami dotyczącymi opodatkowania VAT


Podatnik VAT czynny to znaczy mający prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego w całości bądź części od wymienionych powyżej czynności, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również, przekazanie nieodpłatne, darowizny lub zużycie towarów na własne (osobiste) cele podatnika lub na cele jego pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków stowarzyszenia, jeżeli chodzi o drukarnie fleksograficzne http://www.atriapolska.pl/. Odpłatne świadczenie usług na terenie kraju to każde świadczenie na rzecz innego podmiotu, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędące z mocy prawa dostawą towarów, w tym również: przeniesienie prawa do korzystania zwartości niematerialnych i prawnych z pominięciem form w jakiej czynność została dokonana; zobowiązanie do zaniechania lub akceptowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług w związku z nakazem organu władzy publicznej albo podmiotu działającego w imieniu tego organy lub nakazu wynikającego z uregulowań prawnych, jeżeli chodzi o drukarnie fleksograficzne.


Zgodnie z powyższym za termin odpłatne świadczenie usług można uznać każdą czynność wykonaną przez podatnika na rzecz drugiego podmiotu za wynagrodzeniem. Zatem dostawa towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, gdy dostawca towaru lub usługi została wykonana a dostawca towaru lub usługi jest płatnikiem podatku VAT zgodnie z ustawą. Odnosi się to również na drukarnie fleksograficzne. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem występuje nabycie prawa do rozporządzana towarem jak właściciel. Towary w związku z dokonaną dostawą są wysyłane lub przewożone do innego państwa członkowskiego. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z jednego kraju unijnego na terytorium drugiego państwa członkowskiego na podstawie dokonanej odpłatnej dostawy towarów, czyli przeniesienia prawa własności w drodze umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty, najmu, dzierżawy, leasingu oraz przekazanie przez podatnika towarów będących jego własnością w ramach prowadzonej działalności na cele inne niż ta działalność. Warto o tym pamiętać prowadząc drukarnie fleksograficzne.


Czynności należące do przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem VAT to również import towarów lub usług. Import towarów obejmuje zakup i przewóz towarów od podatnika z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. Przez import usług należy rozumieć usługi świadczone na terytorium RP z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę przekazywana jest podmiotowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami kraju. W ramach importu usług możemy wyszczególnić usługi turystyki wyjazdowej. W przypadku importu usług powstaje sytuacja, w której podatnikiem podatku VAT staje się usługobiorca-nabywca, na którym ciąży obowiązek naliczenia podatku należnego, bez prawa do jego odliczenia w podatku naliczonym w aspekcie drukarni fleksograficznych.


Inna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT to eksport towarów. Za export towarów uważa się uregulowany przepisami celnymi i potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium jednego państwa do innego nienależącego do Unii Europejskiej. W związku z powyższym, aby nastąpił export towarów, wywóz ten musi być potwierdzony przez graniczny urząd celny. Zgodnie z art. 166 kodeksu celnego, wywozowi podlegają artykuły krajowe dopuszczone do wywozu, jeśli nie podlegają pod ograniczenie lub zakaz wywozu. Zgłoszenie towaru w ramach wywozy powinno być złożone w organie celnym właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby zgłaszającego lub miejsce przygotowania towarów do wywozu, jeżeli chodzi o drukarnie fleksograficzne.