Crm dla kancelarii w świecie prawa!

2019-01-08

Crm dla kancelarii! Jak to funkcjonuje w świecie prawa?


Natomiast nie trudno sobie wyobrazić, że lustracja sposobu prowadzenia akt nie może polegać tylko na zewnętrznym ich oglądnięciu, i że lustracja akt w założeniu instrukcji ma głównie polegać na przeglądaniu akt, że zaś na zapoznawaniu się poprzez lustratora nie tylko z treścią pism procesowych adwokata, ale również z treścią wiadomości, notatkom oraz sporządzonymi poprzez adwokata, gdyż wtedy dopiero te materiały dadzą fundamentalną podstawę dokonania oceny „sposobu “ wykonywania oraz „poziomu“ pracy zawodowej adwokata. Wtedy warto zapoznać się z crm dla kancelarii http://mecenasit.pl/kancelarie/.


Ponadto praktyka lustracyjna poszła także w tym kierunku, naruszając w taki sposób oczywiście zasady tajemnicy zawodowej, ale nie tylko wywalczonej przez całe pokolenia adwokatów, ale również usankcjonowanej poprzez obowiązujące prawo. Co jest ciekawe, odnośnie lustracji przeprowadzanych w zespołach adwokackich, instrukcja wówczas nie wymaga dokonywania lustracji akt adwokata przynajmniej w jego obecności. Charakterystyczną cechą jest, że ta instrukcja w tym przedmiocie stawia w coraz gorszym położeniu adwokata członka zespołu niż adwokata prowadzącego kancelarię prywatną, gdyż po myśli § 30 instrukcji lustrację u takiego adwokata przeprowadza się przede wszystkim „w kancelarii adwokackiej w obecności prowadzącego ją adwokata“. Na podstawie § 32 cyt. instrukcji sytuacja adwokata, prowadzącego samodzielnie kancelarię jest o wiele lepsza jeśli chodzi tu o możność obrony tajemnicy zawodowej zawartej bowiem w aktach, gdyż ma on prawo się sprzeciwić. Zatem wiele osób w tym aspekcie decyduje się na crm dla kancelarii.


Wówczas jedynym wyłomem od tej zasady niedopuszczalności naruszenia tajemnicy akt adwokata powinno być przeglądanie ich w ramach pewnego postępowania dyscyplinarnego, które w myśl § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14.VIII.1950 r. (Dz. U. N r 35, poz. 320) obejmuje dochodzenie poprowadzone poprzez rzecznika dyscyplinarnego oraz postępowanie przed komisją dyscyplinarną. Ten wyłom jest wówczas możliwy z uwagi na to, że zgodnie z § 11 cyt. rozporządzenia postępowanie dyscyplinarne jest ściśle tajne. Zatem interes klienta, i także interes społeczny zabezpieczone są bowiem całkowicie ostrym rygorem tajności postępowania. Zaś z drugiej strony te akta przecież mogą być i są często najlepszym i niewątpliwym dowodem naruszenia tych obowiązków zawodowych adwokata. Nie ulega to wątpliwości, iż rzecznik dyscyplinarny może bowiem zażądać akt od obwinionego adwokata po całym wszczęciu dochodzenia oraz adwokat zobowiązany jest żeby te akta wydać w postępowaniu dyscyplinarnym.


Jednak wątpliwości powstają, czy przy prowadzeniu tak zwanego postępowania wyjaśniającego to dość szeroko w praktyce zastosowanego przez rzeczników dyscyplinarnych oraz Rady Adwokackie postępowanie sui generis, przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego jest dopuszczalne naruszenie tajemnicy akt adwokata. Bez zgody adwokata nie jest skoro właśnie ten rodzaj postępowania nie jest pod żadnym względem strzeżony klauzulą tajności. Celowość postępowania wyjaśniającego, a szczególnie przy rozpatrywaniu tychże spraw w trybie skarg oraz zażaleń nie może być bowiem kwestionowana, szczególnie, że tylko mała ilość spraw w praktyce kwalifikuje się tuż po zakończeniu postępowania. Może się wydawać, że w wyjaśniającym postępowaniu o przedłożeniu akt podręcznych sprawy klienta decydować może tylko jedynie adwokat i jeśli go nie uzna on za możliwe przedłożenie całych albo części akt do wglądu z uwagi na interes klienta i swój własny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, to prowadzący właśnie to postępowanie nie ma żadnej możności wyegzekwowania swego żądania od adwokata. 


W tym wypadku powinien on w tej części postępowania znacznie ograniczyć się do zażądania oświadczenia adwokata co do meritum sprawy, a szczególnie, że według już wcześniej ustalonej tradycji w adwokaturze oraz opartej na niej judykaturze dyscyplinarnej adwokat jest zobowiązany udzielać wszystkim organom adwokatury wyjaśnień zupełnie zgodnych z rzeczywistością. Dość poważnym naruszeniem obowiązków zawodowych jest albowiem uchylanie się od wyjaśnień wobec władz adwokackich, niereagowanie na wezwania władz, wprowadzenie ich w jakiś błąd przy składaniu wyjaśnień. To uchylanie się od wyjaśnień, czy też wymijające wyjaśnienie zainteresowanego adwokata może wówczas spowodować przejście z postępowania wyjaśniającego w danej sprawie na dyscyplinarne postępowanie, w ogóle niezależnie od tej dodatkowej odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchylanie się bowiem od złożenia wyjaśnień czy wprowadzenie organów adwokatury w błąd. Wiele osób w tym aspekcie decyduje się na crm dla kancelarii.


To są znacznie wystarczające sankcje, które ograniczą dyspozycję adwokata w ewentualnym nie przedłożeniu akt do wypadków tej rzeczywistej ochrony interesów konsumenta i powiązanego z tym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Nawiasem mówiąc, trzeba jeszcze wspomnieć o niedopuszczalności zabierania do wglądu określonych akt adwokata pod jego nieobecność, co jest technicznie możliwe w zespole, na szczęście takie wypadki zdarzają się tylko sporadyczne. Jak i pierwszy wypadek narusza istotę tajemnicy zawodowej, tak samo drugi i niezależnie od tego narusza autorytet, ale nie tylko adwokata, lecz również danego organu adwokatury i zasady zawodowej godności idącej również w kierunku crm dla kancelarii.


Mówiąc tutaj o obowiązku tajemnicy zawodowej adwokata nie można zapomnieć, że ten obowiązek ciąży identycznie na wszystkich pracownikach zespołów. W tym interesie albowiem największego zaufania do zespołów ze strony społeczeństwa oraz pogłębienia ich autorytetu dokładnie każde naruszenie tajemnicy zawodowej ze strony pracownika zespołu musi być potraktowane z całą bezwzględnością i z poczuciem pełnej odpowiedzialności jako niedotrzymanie warunków umowy o pracę i jako dość ważny powód do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym już bez wypowiedzenia. Bardzo trudno jest mówić w ramach jednego artykułu bo wszystkie problemy są związane z tajemnicą zawodową adwokata, i w szczególności postulaty de lege ferenda, jeśli chodzi o te przepisy dotyczące spraw kontroli pracy zawodowej i uniknięcie w nich kolizji z obowiązującą adwokata zasadą tajemnicy zawodowej. Warto wtedy zdecydować się na crm dla kancelarii. Jedno jest natomiast pewne, że tajemnica zawodowa ma wielkie znaczenie dla autorytetu wymiaru sprawiedliwości oraz dla znacznego wzmocnienia zaufania całego społeczeństwa do zespołów adwokackich. To właśnie na tym odcinku zwalczania wątpliwości klientów w tym względzie zespoły głównie natrafiają na najpoważniejsze trudności.