Adwokat a rozwód w Warszawie! Nie zapominajmy o wychowaniu dziecka

2019-01-08

Adwokat rozwód Warszawa podkreśla, żeby podczas rozstania pamiętać o dzieciach


Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że rodzina jest środowiskiem życia niemal każdego człowieka. Stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórką. Jest najważniejszą grupą społeczną, w której to człowiek przychodzi na świat i z którą wiążą go wielorakie związki do końca jego życia. Adwokat rozwód Warszawa http://www.mazuriwspolnicy.pl/adwokat/ podkreśla, że dla dzieci stanowi ona podstawowe i naturalne środowisko wychowawcze, rodzina jest prymarną instytucją wychowania; o jej roli jako naturalnego środowiska wychowawczego świadczy fakt, iż to ona, a nie przedszkole i szkoła, mimo ich niepodważalnego znaczenia w wychowaniu stanowi pierwsze źródło przekazu symbolicznego.


W rodzinie małe dziecko uczy się wyrażania uczuć i myśli, a także odpowiednich reakcji i zachowań, to w niej spotyka się również z wartościowaniem ukierunkowanym podczas rozwodu. Te bardzo proste informacje tworzą zrąb wiedzy dziecka o systemie wartości, cenionym w najbliższym otoczeniu i kręgu kulturowym. W rodzinie dziecko uczy się po raz pierwszy norm postępowania i jest wdrażane do funkcjonowania w czekających je rolach społecznych. Rodzina stanowi najbardziej powszechne środowisko życia człowieka. Od niej zaczyna się biografia człowieka i ona towarzyszy mu przez całe dorosłe życie. Adwokat rozwód Warszawa wskazuje poza tym, że to ona wywiera istotny i znaczący wpływ na zachowania się jednostek. Ich stosunek do innych osób, świata, wartości norm i wzorców postępowania. Życie rodzinne obejmuje bowiem długi okres. 


Adwokat rozwód Warszawa nakreśla, że rodzina, jako instytucja mając ogromny wpływ na rozwój i zachowanie jednostki, może się przyczynić do powstania zagrożenia wśród dzieci i młodzieży. Mamy tu do czynienia z przemianami społecznymi, które wpływają na rodzinę, powodując zmiany strukturalne i funkcjonalne. Współcześnie obserwować można odejście od modelu rodziny zinstytucjonalizowanej, opartej na wyraźnym podziale ról, praw i obowiązków na rzecz modelu, w którym coraz większego znaczenia nabiera indywidualność jej poszczególnych członków. 

Wzrasta ranga indywidualnych potrzeb, co może powodować zwiększenie liczby takich sytuacji, w których indywidualne dążenia są sprzeczne z interesami rodziny jako całości. Kiedy zmienia się struktura rodzin, jej członkowie muszą się przystosować do zaistniałej sytuacji. Główną przyczyną takiej zmiany jest rozpad rodziny (rozwody).


Zgodnie z opinią adwokat rozwód Warszawa wskazuje się, że wszelkie statystyki ukazują, iż wskaźnik rozwodów jest wysoki, zwłaszcza wśród małżeństw o krótkim stażu, mających pod swoją opieką dzieci. Według niektórych szacunków od 40% do 60% dzieci do 18 lat będzie się wychowywało w rodzinie niepełnej. W odniesieniu do transformacji strukturalnych rodziny pojawiają się prognozy, iż równolegle będą funkcjonować różnorodne modele wspólnot rodzinnych, jak na przykład związki przedmałżeńskie, małżeńskie, wspólnoty zamieszkiwania. Formy te mogą być również postrzegane jako kolejne fazy w życiu rodzinnym danej osoby. Drugim istotnym aspektem jest zanik rodziny wielopokoleniowej - zdaniem adwokat rozwód Warszawa. W obecnych czasach zmniejsza się znacząco liczba dorosłych uczestniczących w procesie wychowania dziecka. Dziecko pozbawione jest więc możliwości obserwowania i wzorowania się na osobach pełniących rozmaite role rodzinne. Nie ma także okazji zetknięcia się z problemami charakterystycznymi dla różnych etapów życia, tak by pośrednio uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Jest także mniej osób, u których mogą one szukać wsparcia.


Adwokat rozwód Warszawa podkreśla dodatkowo, że nieco odmienne role, aczkolwiek tak samo ważne w tym procesie, mają do spełnienia zarówno matka jak i ojciec. Dokonujące się przemiany we współczesnym świecie, związane z procesami rodzinnej transformacji systemowej oraz globalizacji, dotyczą takich rodziny i stawiają przed nią nieznane dotychczas zadania. W nowej sytuacji ekonomicznej, społecznej, kulturowej kraju, polska rodzina zyskała więcej szans, by móc zaspokajać potrzeby związane z budowaniem rodzinnej wspólnoty, otwartej na świat zewnętrzny. Często też w swym egzystowaniu napotyka ona na różne problemy. Pogarszające się warunki materialne rodziny, dezorganizacja strukturalna, często dezintegracja w sferze więzi emocjonalnych, zjawiska patologii występują w rodzinach skłaniają badaczy do poznania i określenia miejsca ojca we współczesnej rodzinie i w procesie wychowania dziecka. Tego właśnie zdania jest adwokat rozwód Warszawa. Warto także zauważyć występujące w coraz większym stopniu trudności natury wychowawczej związane z dzieckiem, takie jak: problemy uzależniania od alkoholu, środków odurzających, agresja wśród dzieci, wczesne wchodzenie przez nic w konflikty z prawem oraz uzależnienie od nowych elektronicznych mediów i treści, które z nich płyną, a do odbioru których dziecko nie jest przygotowane. Też, dlatego tak ważna wydaje się współcześnie rola obojga rodziców w procesie wychowania dziecka, w trakcie którego istotą jest wzajemne wsparcie małżonków.

Ojciec to przewodnik i doradca dziecka, to ktoś na kim można polegać, kto niby pryzmat pokazuje dzieciom prawdziwy obraz świata, zawsze obecny, zawsze przebaczający i godny zaufania. Takie ujęcie zwraca uwagę na pełnienie przez ojca w rodzinie określonych funkcji związanych z opieką, ale także akcentuje potrzeba istnienia głębokiej więzi po między ojcem a dzieckiem w rodzinie od samego momentu narodzin dziecka.